فهرست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی های بالکسا بعد از عقد قرارداد با متقاضیان و همچنین در زمان شروع پخش محصولات بالکسا در ایران در همین صفحه به اطلاع عموم خواهد رسید.